Komünite

AKADEMİ’NİN YENİ ÇALIŞMA ALANI: KOMÜNİTE BİRİMİ

Bir düşünce kuruluşu ve demokratik platform olarak 2012 yılından bu yana ‘Tarih’, ‘Tasarım’, ‘Kültür Sanat’ ve ‘Ekoloji’ alanlarında çalışmalarına devam eden İzmir Akdeniz Akademisi, biriktirdiği deneyim ve entelektüel sermayeyle yeni bir alana giriyor. Katılımcı bir süreçle başlatılan çalışmaların hedefi; “İzmir’de kent ölçeğinde, parçalanmamış bir komünite oluşturmak.”

Bu bağlamda başlatılan çalışmalar kapsamında, mevcut örgütlenme biçimlerine alternatif yaklaşım biçimlerini somutlaştıran pratiklerin farklı yönleriyle tartışılması amacıyla, 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde ‘Toplumsal Sorunlar İçin Yeni Arayışlar Sempozyumu’ gerçekleştirildi. Sempozyum sürecinde ve sonrasında, İzmir Akdeniz Akademisi’nde yapılan toplantılarda da tartışılan konu, katılımcıların notlarıyla da şekillendirilerek Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından, İzmir İçin Kamu Alanı ve Kent Düzeyinde Bir Komünite Oluşturma Stratejisi başlığında bir kitap haline getirildi. Ayrıca, İzmir Akdeniz Akademisi tarafından Yeniden Akdeniz Komünite Özel Sayısı yayınlandı.

İZMİR İÇİN KAMU ALANI VE KENT DÜZEYİNDE BİR KOMÜNİTE OLUŞTURMA STRATEJİSİ-İLHAN TEKELİ

Gerek yerel yönetimler, gerekse yurttaşlar, komünite hissinin oluşumu ve yaşaması için rol oynayabilir. İzmir’in bir takım özgünlükleri, parçalanmamış komünite duygusunun oluşumunda bir takım avantajlar sağlamaktadır. Bu kitap, İzmir’in özgünlükleri ve avantajlarından yola çıkarak, kent düzeyinde parçalanmamış komünite oluşturma konusunda yapılacak stratejik seçmeleri ve uygulanacak politikaları ele almaktadır.

Kitabın ana başlıkları şöyle; “Komünite Olmak Ne Demek ve Ölçeklere Göre Nasıl Farklılaşıyor?”, “Yerel Yönetimler Komünite ve Komünite Duygusunun Oluşmasına Ne Kadar Katkıda Bulunabilir?”, “İzmir’de Parçalanmamış Bir Komünite Duygusu Oluşturma Hedefinin Gerçekleşmesinde İzmir’in Hangi Özgünlükleri Kolaylaştırıcı Bir Etki Yaratmaktadır?”, “İzmir İçin Kent Düzeyinde Parçalanmamış Komünite Oluşturma Konusunda Yapılacak Stratejik Seçmeler ve Uygulanacak Politikalar”

Kitap, İzmir Akdeniz Akademisi’nden bedelsiz temin edilebileceği gibi, https://www.izmeda.org/wp-content/uploads/2021/02/komunite_kitabi_web.pdf adresinden dijital olarak okunabilmektedir.

YENİDEN AKDENİZ KOMÜNİTE ÖZEL SAYISI YAYINLANDI

 Yeniden Akdeniz Komünite Özel Sayısı’nın ana amacı, ‘komünite’ kavramını tartışmaya açmak. Bu amacı hayata geçirmek için, ‘komünite’ kavramıyla beraber, bu kavramın içeriğini oluşturan farklı bileşenleri odağa alan, tarihten ve deneyimden beslenen tartışmalara ve aktarımlara yer verdik. Yeniden Akdeniz Komünite Özel Sayısı, ‘komünite’, ‘birlikte yaşam’, ‘etkileşim’, ‘dayanışma’ ve ‘gönüllülük’ kavramlarıyla şekillenen beş tematik bölümden oluşmaktadır.

Her bölüm öncesinde, bu bölümü işaretleyen kavramı komünite bağlamında açıklamak üzere üst başlığı ‘komünite sözlüğü’ olan bir sözlük çalışmasının örneklerini paylaştık. Böylece, komünite oluşum süreçlerinde komünitenin olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir takım özelliklerine odaklanmış, bu özellikleri İzmir özelinde yaşanan pratik deneyimler üzerinden serimlemiş olduk.

Okuyucunun, kent yaşantısı içerisindeki deneyimlerini bu tartışmalar ışığında yeniden ele alacağını, bir kent sakini olarak yaşamsal süreçlerde daha iyi bir yurttaş olma yolunda bu tartışmalardan besleneceğini umuyoruz.

Yeniden Akdeniz Komünite Özel Sayısı’nı, İzmir Akdeniz Akademisi’nden bedelsiz temin edilebileceği gibi, https://www.izmeda.org/yayimlar/yeniden_akdeniz/Komunite-s01.pdf  adresinden dijital olarak okuyabilirsiniz.